Privacyverklaring


Privacy verklaring Timmerfabriek Kappert BV
Volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Timmerfabriek Kappert BV is gevestigd in Nieuwleusen. Onze website wordt alleen gebruikt voor het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en over ons vakgebied. Van bezoekers aan onze website wordt geen informatie, in welke vorm dan ook, vastgelegd en of bewaard, tenzij de bezoeker zelf verzoekt om informatie.
Bezoekers van de website kunnen informatie aanvragen per mail. Deze persoonsgegevens worden alleen door de administratie ontvangen met de bedoeling om de aanvrager te kunnen informeren over het antwoord op de vraag of vragen:
* Als het gegeven antwoord niet tot verder contact leidt, zullen de persoonsgegevens zo snel mogelijk worden gewist, uiterlijk binnen 30 dagen.
* Als de informatieaanvraag kan worden opgevolgd, worden van de opdrachtgever de voorletters, achternaam, telefoonnummer, E-mailadres en (zakelijke) adresgegevens vastgelegd. Deze persoonsgegevens worden tijdens de uitvoering van de opdracht bewaard en na beëindiging van de opdracht voor een periode van minimaal één jaar en maximaal 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens worden buiten bereik van derden uitsluitend opgeslagen op een beveiligd opslag medium binnen een inbraakwerende omgeving. Dit is tevens van toepassing op de data back-up.

Personen waarvan de persoonsgegevens zijn opgeslagen hebben recht op inzage, rectificatie en het desgewenst wissen van hun gegevens en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Tevens bestaat voor hen te allen tijde het recht eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Personen van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt hebben het recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het vastleggen van persoonsgegevens van contactpersonen van opdracht gevende bedrijven of organisaties vindt plaats op basis van een wettelijke en/of contractuele verplichting aangezien sprake is van het aangaan van een overeenkomst tussen twee of meer partijen, waarbij de contractpartijen met name genoemd dienen te zijn.

Van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op basis van persoonsgegevens is bij Timmerfabriek Kappert geen sprake.